|seçilenler|siyaset|Ekonomi|ısparta ilçeleri|ıspartaspor|Türkiye|sdu|Sağlık|Teknoloji|Magazin|Video|Kadın|Dünya
 

SDÜ ÖGRENCİ İŞLERİ REKTÖRÜ İPLEMİYORMU

2547 SAYILI YASANIN 44/B YE GÖRE REKTÖR VE SENATONUN YETKİSİNDE VE ONAYINDA OLAN KONULARDA ÖGRENCİ İŞLERİ, REKTÖR ONAYI ,TALİMATI OLMADAN VE SENATO KARARI OLMAKSIZIN BİR YAZIYI FAKÜLTE VE MYO ÖGRENCİ İŞLERİNE GÖNDERDİ

Kategori  Kategori : seçilenler
Tarih  Tarih : 02 Haziran 2015 21:21

11 Punto 13 Punto 15 Punto 17 Punto Yazı Boyutu

2547 SAYILI YASANIN 44/B YE GÖRE REKTÖR VE SENATONUN YETKİSİNDE VE ONAYINdA OLAN KONULARDA ÖGRENCİ İŞLERİ, REKTÖR ONAYI ,TALİMATI OLMADAN VE SENATO KARARI OLMAKSIZIN  FAKÜLTE VE MYO ÖGRENCİ İŞLERİ ÇALIŞANLARINA NASIL TALİMAT VERDİ.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Öğrenci Bilgi Sistemi kanalıyla yaptığı duyuruda Diploma Eki Bilgilerinin güncellenmesini istedi.  Daha açık bir ifade ile Diploma eki bilgilerinin kontrolsüz bir şekilde, Rektörlük Talimatı yada Senato Kararı olmaksızın, güncellenmesi istenilmekte.  Oysa ki. 2547 Sayılı Kanun 44. maddesi (b) fıkrası uyarınaca bu yetki Üniversite Senatosunun'dur. '2547 Sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanmış olan SDÜ Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin ilgili maddesi gereğince bir sonraki yılın eğitim planı en geç Mayıs ayı sonuna kadar Senato'nun onayına sunulmalıdır. Bu madde gereğince bu gün yAPILAN GÜNCELLEMELER, ANCAK SENATONUN ONAYINDAN SONRA BİR SONRA EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ İÇİN GEÇERLİ OLUR. 


AŞAGIDA YER VERDİGİMİZ SDÜ ÖGRENCİ İŞLERİ DUYURUSUNDA NE REKTÖRLÜK TALİMATİ VAR,NE REKTÖRLÜK ONAYI VAR ,NEDE SENATO KARARINA ATIFTA BULUNMUŞTUR.

BU KEYFİ UYGULAMALARI YAPAN SDÜ DAİRE BAŞKALIGI,MEVZUATI VE ÜNİVERSİTE YÖNETİMİNİ TANIMIYOR MU.


Gelen duyuruda  eklerinde Fakülte ve MYO daki öğrenci işleri personelinin ilgili derslerin konularını başlıklarını içeriğini kısa özetini ingilizce olarak girilmesini istemektedir.

Diploma eki bilgilerinin güncellenmesi talimatı ile Öğrenci işleri Daire Başkanlığı, Senato'nun yetkisini öğrenci işleri Memurlarına verdi. Bu ne demek demeyiniz? Bilindiği üzere diploma eki İngilizce verilmek zorundadır. Diploma ekinin ingilizce düzenlenebilmesi için ders bilgi paketinizin güncel olması gerekmektedir. SDÜ'nün Desrs Bilgi Paketi'nin güncel olmayışı nedeni ile, derslerin ingilizce karşılıklarının Öğrenci Bilgi Sistemine Memurlar elyle girilmesi istenilmektedir.GELEN YAZIDA NE REKTÖRLÜK ONAYI VAR NEDE SENATO KARARI VAR.

SDÜ ÖGRENCİ İŞLERİNDEN GELEN DUYURU.


Bölüm Diploma Eki Bilgileri
Sal, 26.May.2015

Fakülte ve YO/MYO öğrenci işlerinde çalışan personelin dikkatine!!!

Bölümlerin Bölüm Diploma Eki Bilgileri nin güncellenmesi gerekmektedir. Diploma Eki basılabilmesi için gerekli alanlar bölüm başkanlıklarından alınarak doldurulması gerekmektedir. Örnek olarak eski bölümlerden veriler listelenerek alınabilir. Sayfaya AnaSayfa dan Bölüm Diploma Eki Bilgileri linki ile ulaşılabilir.

Blgi için 1931 ve 8435 telefon numaralarını arayabilirsiniz.


2547 SAYILI KANUNUN 44 MADDESİNİN B BENDİ

b. Yükseköğretim kurumlarında, öğretim faaliyetle rinin üç dönemi aşmamak üzere yıl içinde kaç döneme ayrılarak sürdürüleceği; her bir dönemde alınması gereken asgari ve azami kredi miktarları; her bir diploma programının diplomayı almayı hak eden kişiye kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinliklerin nelerolacağı ve bunların ölçme ve değerlendirmelerinin
nasıl  yapılacağı;  hazırlık  sınıfı  veya  başka  yollarla  yabancı  dil  yeterliliğinin nasıl  kazandırılacağı  ve  yabancı  dil  bilgi düzeyinin nasıl ölçüleceği; kayıt, devam, uygulama, tez ve teorik ders içerikleri, ön şartlı dersler, sınav çeşitleri ve bunların
ders başarı notuna katkısı; öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdamına ilişkin olarak bilgi, görüş ve tecrübelerine ihtiyaç duyulan kişileri ifade eden dış paydaşların diploma programlarına ilişkin değerlendirmelerinin alınması; diğer yurt içi ve yurt
dışı yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin kredilerinin intibakının sağlanması; ilgili programın tamamlanmasına yönelik önceden kazanılmış yeterliliklerin tanınması; farklı diploma programlarından bazı derslerin alınmasıyla yandal veya çift anadal yapılması; diploma alınabilmesi için, uygulama, teorik, uzaktan veya açıköğretim özellikleri ile bu maddenin (c)
fıkrasında belirlenen sürelerde diploma alamayan öğrenciler bakımından, müfredat değişikliği veya isimleri değişmemekle birlikte ders içeriğinin değişmesi ya da ders içeriği değişmemekle birlikte aradan uzun bir sürenin geçmesi nedeniyle, daha önce başarılı olunan derslerden hangilerini yeniden almaları gerektiği; eğitim-öğretim süreçlerinin sürekli iyi
leştirilmesine yönelik  iç  ve  dış  kalite  güvencesi  uygulamaları  ve  eğitim-öğretimin  devamına  ilişkin  diğer  hususlar,  Yükseköğretim
Kurulunun bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları senatoları tarafından belirlenir.2547 sayılı kanunun 44. maddesiDiploma alma, ders kredilerinin hesaplanması, öğrencilik haklarından yararlanma ve sınavlar:
(1)
Madde 44
–
(Değişik: 13/2/2011
-
6111/171 md.)
a
. Yükseköğretim kurumlarının önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki diploma programlarına kayıtlı öğrenciler,
bu madde hükümlerine göre belirlenen ders kredileri ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; önlisans,
lisans, yüksek lisans
veya doktora diploması alır. Ders kredileri, Yükseköğretim Kurulunca ilgili programın yer aldığı
diploma düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saa
ti
göz  önünde  tutularak  yükseköğre
tim  kurumlarının  senatoları  tarafından  belirlenir.  İlgili  diploma  programını  bitiren
öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş
teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğren
ciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde
bulundurularak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde ders kredileri hesaplanır.
b. Yükseköğretim kurumlarında, öğretim faaliyetle
rinin üç dönemi aşmamak üzere yıl içinde kaç döneme ayrılarak
sürdürüleceği; her bir dönemde alınması gereken asgari ve azami kredi miktarları; her bir diploma programının diplomayı
almayı hak eden kişiye kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinliklerin neler
olacağı ve bunların ölçme ve değerlendirmelerinin
nasıl  yapılacağı;  hazırlık  sınıfı  veya  başka  yollarla  yabancı  dil  yeterliliğinin nasıl  kazandırılacağı  ve  yabancı  dil  bilgi
düzeyinin nasıl ölçüleceği; kayıt, devam, uygulama, tez ve teorik ders içerikleri
, ön şartlı dersler, sınav çeşitleri ve bunların
ders başarı notuna katkısı; öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdamına ilişkin olarak bilgi, görüş ve tecrübelerine ihtiyaç
duyulan kişileri ifade eden dış paydaşların diploma programlarına ilişkin değerlend
irmelerinin alınması; diğer yurt içi ve yurt
dışı yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin kredilerinin intibakının sağlanması; ilgili programın tamamlanmasına
yönelik önceden kazanılmış yeterliliklerin tanınması; farklı diploma programlarından bazı de
rslerin alınmasıyla yandal veya
çift anadal yapılması; diploma alınabilmesi için, uygulama, teorik, uzaktan veya açıköğretim özellikleri ile bu maddenin (c)
fıkrasında belirlenen sürelerde diploma alamayan öğrenciler bakımından, müfredat değişikliği veya i
simleri değişmemekle
birlikte ders içeriğinin değişmesi ya da ders içeriği değişmemekle birlikte aradan uzun bir sürenin geçmesi nedeniyle, daha
önce başarılı olunan derslerden hangilerini yeniden almaları gerektiği; eğitim
-
öğretim süreçlerinin sürekli iyi
leştirilmesine
yönelik  iç  ve  dış  kalite  güvencesi  uygulamaları  ve  eğitim
-
öğretimin  devamına  ilişkin  diğer  hususlar,  Yükseköğretim
Kurulunun bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları senatoları tarafından belirlenir.
c. B
ir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın önlisans programlarını azami dört yıl, lisans programlarını
azami yedi yı
l, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programları azami dokuz yıl, yüksek lisans programını azami
üç  yıl,  doktora  programını  ise  azami  altı  yıl  içinde  başarı  ile  tamamlayarak  mezun  olamayanlar,  bu  Kanunun 46  ncı
maddesinde  belirtilen  koşulla
ra  göre  ilgili  döneme  ait  öğrenci  katkı  payı  veya  öğrenim  ücretlerini  ödemek  koşulu  ile
öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere
tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksı
zın öğrencilik statüleri devam eder.
–––––––––––––––––
(1) Bu madde başlığı “Öğretim süresi:”
iken, 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 171 inci maddesiyle metne işlendiği
şekilde değiştirilmiştir.
5370
-
1
ç.  Bir  yılda  üç  dönem  öğretim  veren  yüksek
öğretim  kurumlarında  öğretim  elemanlarının  bu  Kanunun  36  ncı
maddesinde  belirlenen  haftalık  zorunlu  ders  yükleri,  sadece  iki  dönem  için  aranır.  Tez  danışmanlıkları  hariç,  üçüncü
dönemde de ders vermeleri halinde, bu derslerle ilgili olarak kendilerine ek d
ers ücreti ödenir.
d.  Yeterlilik,  seviye  tespit  veya  ders  başarılarını  ölçen  tüm  sınavlar,  kağıt  ortamında  ve  eş  zamanlı  olarak
yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir aday
a
farklı  zamanlarda  farklı  soru  sorulmasına  izin  verecek  şekilde  elektronik  ortamda  da  yapılabilir.  Sınavlarda  sorulacak
soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kağıt ortamında veya elektronik
ortamda saklanma
sı ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.
e. Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine yükseköğretim kurumlarında; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda
bulunma  zorunluluğu  olmaksızın,  bilgi  ve  ile
tişim  teknolojilerine  dayalı  olarak  öğretim  faaliyetlerinin  planlandığı  ve
yürütüldüğü  önlisans,  lisans  ve  lisansüstü  uzaktan  öğretim  programları  açılabilir.  Uzaktan  öğretim  programlarının
açılabileceği  alanlar,  uzaktan  öğretim  yoluyla  verilecek  dersler  ve
kredi  miktarları,  ders  materyallerinin  hazırlanması,
sınavlarının yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin
diğer hususlar, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.
Uzaktan öğretim pro
gramı kapsamında yükseköğretim kurumlarında ders veren öğretim elemanlarına, haftalık 10
saati geçmemek üzere verdikleri ders başına, 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesindeki unvanlar itibarıyla belirlenen ek ders
ücretinin beş katını geçmemek üzere yüksek
öğretim kurumları yönetim kurulunca belirlenecek tutarda ek ders ücreti ödenir.
Ders malzemelerinin hazırlanması, derse kaydolan öğrenci sayısı, dersin canlı veya kayıttan verilmesi, öğrencilerin soruların
a
verilen cevaplar, ödev veya uygulamaların değerle
ndirilmesi için harcanan süreler ile uzaktan öğretimle verilen derslere
katılan öğrenci sayısı esas alınarak öğretim elemanlarına yapılacak ek ders ücreti ile ders malzemelerinin hazırlanmasında
veya dersin yürütülmesinde fiilen katkıda bulunanlara yapılac
ak ödemelere ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının uygun
görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. Ancak, yukarıda belirtilen her türlü ödemelerin toplamı uzaktan
öğretim için yatırılan toplam öğrenim ücretinin yüzde yetmişini geçeme
z. Uzaktan öğretim için yatırılan öğrenim ücretinin bu
fıkraya göre yapılan ödemeler sonrası kalan kısmı ile elektronik ortamda veya internet ortamında sunulan uzaktan öğretim
materyalinden elde edilen gelirler, ilgili birimin veya yükseköğretim kurumunun
mal ve hizmet alımlarında kullanılır.
Senato tarafından uygun görülmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bazı dersler, sadece uzaktan
öğretim yoluyla verilebilir. Ancak bu şekilde verilen dersler için öğrencilerden ilave bir ödeme talep
edilemez.
Birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bir dersin hem örgün öğretim yoluyla hem de uzaktan öğretim yoluyla
verilmesinin senato tarafından uygun görülmesi halinde; dersi uzaktan öğretim yoluyla almayı tercih eden öğrencilerden, bu
Kanunun 46
ncı maddesinin (c) fıkrasına göre belirlenen kredi başına öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti alınır. Dersin
uzaktan öğretim yoluyla verilmesinde görev alan öğretim elemanı ve diğer personele, dersi uzaktan öğretim yoluyla almayı
tercih eden öğrencilerd
en alınan öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti toplamının yüzde yetmişini geçmeyecek şekilde bu
fıkranın ikinci paragrafına göre ödeme yapılır.
5370
-
2
Dersleri verecek yeterli öğretim elemanı bulunmayan yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretim yoluy
la  ders
vermek  üzere  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  görevlendirilen  öğretim  elemanlarına,  ders  yükü  dikkate  alınmaksızın
haftalık 10 saati geçmeyecek şekilde 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesindeki unvanlar itibarıyla belirlenen ek ders
ücretinin dört ka
tını geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir.
f. Yükseköğretim kurumları ile iş dünyası ve diğer paydaşlar arasındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla danışma
kurulları  oluşturulabilir.  Danışma  kurullarının  oluşumu  ve  görevleri  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından
çıkarılacak  bir
yönetmelikle düzenlenir

 

      HABERİ PAYLAŞ Bookmark and Share
Yazdırılabilir Sayfa Yazdırılabilir Sayfa | Word'e Aktar Word'e Aktar | Tavsiye Et Tavsiye Et | Yorum Yaz Yorum Yaz

 
 

SON YORUMLANANLAR

   
   
   
   

  SON HABERLER

   

  Kullanım Şartları | Reklam Verin | Künye | RSS | Bize Ulaşın |

  Tüm Hakları Saklıdır & ispartanews.com
   

  isparta haberleri Rss Haber, ısparta haber,ısparta haberler,ısparta news,haber ısparta,ısparta secim,ısparta siyaset,akp aday,haber32,manset32,